s.

immutability.

s.

Անփոփոխութիւն. անայլայլութիւն.

Անյեղութեամբ եւ անշփոթութեամբն. (Ասող. ՟Գ. 21։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անյեղութիւն անյեղութիւնք
accusatif անյեղութիւն անյեղութիւնս
génitif անյեղութեան անյեղութեանց
locatif անյեղութեան անյեղութիւնս
datif անյեղութեան անյեղութեանց
ablatif անյեղութենէ անյեղութեանց
instrumental անյեղութեամբ անյեղութեամբք