cf. ԱՆՊԱՀԱՊԱՆ.

Զականջսն անպահպան վասն բազմախոյզ իրաց աւելագործութեան բարձեալ թողեալ. (Փիլ. իմաստն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անպահպանաբար

Անպահպանապէս

Անպահպանութիւն, ութեան

Voir tout