adj.

Որ ոչ է պիտոյ. անպէտ. անպիտան.

Խորշել եւ մերժել յանպիտոյիցս. (Բուզ. ՟Դ. 5։)

Զերծան յանպիտոյիցս. (Ագաթ.։)

Մեծատանցն զմայլելոցն (այսինքն յափրացելոց) եւ ո՛չ անոյշքն թուինն ախորժելիք, այլ անպիտոյք եւ տաղտկալիք. (Մանդ. ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անպիտոյք, ոյից

Voir tout