adj.

ԱՆՍԿՍԱՆԵԼԻ ԱՆՍԿՍԵԱԼ Անսկիզբն. անժամանակ։ կամ ոչ առեալ սկիզբն. ոչ սկսեալ։

Որդի անսկսանելի. (ՃՃ.։)

Անսկիզբն եւ անսկսեալ. (Վահր. երրորդ.։)