s.

Անսովոր ինչ գոլն. նորաձեւութիւն. նորութիւն.

Անսովորութեան իրս տեսանելի է. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անսովորութիւն անսովորութիւնք
accusatif անսովորութիւն անսովորութիւնս
génitif անսովորութեան անսովորութեանց
locatif անսովորութեան անսովորութիւնս
datif անսովորութեան անսովորութեանց
ablatif անսովորութենէ անսովորութեանց
instrumental անսովորութեամբ անսովորութեամբք