vn.

to fast;
to be hungry.

չ.

ἁσιτέω, νηστεύω. jejuno. Աճաշակ կալ. պահել զծոմ. սակաւակեր լինել. չուտել, չոր ցամաք կենալ. օրուճ դութմագ.

Յիւրոց իսկ կամաց անսուաղացեալ՝ աստուծոյ ընծայէր զպիտելի ճաշակսն. (Յհ. կթ.։)

Ի կերակրոց անգամ անսուաղանալ. (Երզն. լուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անսուաղանամ
դու անսուաղանաս
նա անսուաղանայ
մեք անսուաղանամք
դուք անսուաղանայք
նոքա անսուաղանան
Imparfait
ես անսուաղանայի
դու անսուաղանայիր
նա անսուաղանայր
մեք անսուաղանայաք
դուք անսուաղանայիք
նոքա անսուաղանային
Aoriste
ես անսուաղացայ
դու անսուաղացար
նա անսուաղացաւ
մեք անսուաղացաք
դուք անսուաղացայք
նոքա անսուաղացան
Subjonctif
Présent
ես անսուաղանայցեմ
դու անսուաղանայցես
նա անսուաղանայցէ
մեք անսուաղանայցեմք
դուք անսուաղանայցէք
նոքա անսուաղանայցեն
Aoriste
ես անսուաղացայց
դու անսուաղասցիս
նա անսուաղասցի
մեք անսուաղասցուք
դուք անսուաղասջիք
նոքա անսուաղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անսուաղանար
դուք մի՛ անսուաղանայք
Impératif
դու անսուաղացի՛ր
դուք անսուաղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անսուաղասջի՛ր
դուք անսուաղասջի՛ք