s.

passage.

s.

Տեղի անցից, կամ գործի անցանելոյ. կէչիտ.

Կամուրջ արկեալ ի վերայ յորձանաց գետոյ՝ անցարան գոլ ամենայն ուղեւորաց. (Շ. բարձր.։)

πάσχα. pascha. Անցանակ որ եւ ԱՆՑԻԿ. ԱՆՑ. որպէս եբր. ֆասէք. այն է Պասեք. զատիկ. տօնն, եւ գառն զենեալ ի տօնի անդ։

Զայն՝ որ եբրայեցիքն հայրենի լեզուաւն հրամայեցին անցարան կոչել։ Զենուն զացարանն՝ զբնակութիւն փոփոխեալ. (Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. ել. ՟Ա. 4։)

Զատիկն՝ ըստ եբրայեցւոցն անցարան. (Ճ. ՟Թ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անցարան անցարանք
accusatif անցարան անցարանս
génitif անցարանի անցարանաց
locatif անցարանի անցարանս
datif անցարանի անցարանաց
ablatif անցարանէ անցարանաց
instrumental անցարանաւ անցարանաւք