s.

indigence, poverty.

s.

ἁπορία. inopia, egestas. Կարօտութիւն. չքաւորութիւն.

Փանաքի անքատութիւն. (Թէոդոր. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անքատութիւն անքատութիւնք
accusatif անքատութիւն անքատութիւնս
génitif անքատութեան անքատութեանց
locatif անքատութեան անքատութիւնս
datif անքատութեան անքատութեանց
ablatif անքատութենէ անքատութեանց
instrumental անքատութեամբ անքատութեամբք