adj.

deplorable, lamentable.

Ողբալի. աւաղելի. եղկելի. լալոյ արժանի. լալու.

Եղկելիք եւ աշխարելիք. (Յհ. կթ.։)

Երբեմն տօնելի, եւ այժմ աշխարելի։ Աշխարելի կերպարան. (Նար. ՟Կ՟Ե. ՟Հ՟Գ։)