s.

policy;
secularlife.

s.

Քաղաքավարիլն յաշխարհի. կեանք աշխարհի կամ աշխարհականի. կենցաղ բարեկեցիկ.

Ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեան անցանելով. (Պիտ.։)

Արհամարհեաց զվարս աշխարհիս, եւ որ ի սմա զբօսանք աշխարհավարութեան են. (Ճ. ՟Ա.։)

Յիւր ճանապարհն ամբիծ լինիցի, աշխարհականն յաշխարհավարութիւնն, ամուսնացեալն յամուսնութիւնն։ Թէ՛ իշխան է, թէ ընդ իշխանութեամբ, թէ ի կարգ աշակերտութեանն, թէ յաշխարհավարութեան։ Արհամարհելով զօրէնսն՝ եւ աշխարհավարութիւնն ոչ յաջողի նոցա. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. առակ.։)

Յաղագս բժշկական արհեստիցն, որ վասն մարդկութեան առողջութեան, եւ ապա յաղագս աշխարհավարութեան պիտոյացմանն. (Վստկ. ՟Ժ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աշխարհավարութիւն աշխարհավարութիւնք
accusatif աշխարհավարութիւն աշխարհավարութիւնս
génitif աշխարհավարութեան աշխարհավարութեանց
locatif աշխարհավարութեան աշխարհավարութիւնս
datif աշխարհավարութեան աշխարհավարութեանց
ablatif աշխարհավարութենէ աշխարհավարութեանց
instrumental աշխարհավարութեամբ աշխարհավարութեամբք