ձ.

ԱՊԱՌԱԺԱՆԱՄ ԱՊԱՌԱԺԻՄ. Յապառաժ դառնալ. կարծրանալ իբրեւ զապառաժ։

Մի՛ վէմ ապառաժացեալ գտցի առ մեզ. յն. լոկ, վէմ. (Նիւս. թէոդոր.։)

Զապառաժացեալսն սրտիւք ի բաց վարեմք. (Գր. տղ. թղթ.։)

Բա՛ց զառագաստ ապառաժեալ սրտիս։ Դրախտս վայելչազարդ տնկոյ ապառաժեալ. (Բենիկ.։)