adj.

cf. Ապարասան.

cf. ԱՊԱՐԱՍԱՆ.

Արագես զկնի ապերասանիս. (Նար. ՟Ծ՟Ը։)

Անշնորհք եւ ապերասանք. (Ոսկ. ՟բ. տիմ.։)

Վասն ճշգրտելոյ անիծից օրինացն աստուծոյ ի վերայ ապերասանիցն. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ապերասանութիւն, ութեան

Voir tout