ն.

ἁδικέω. injuria afficio. Ապիրատութեամբ վնասել. անիրաւել.

Հնարաւորեալք զամենայն հնարս առ ի չարագործել զմիմեանս եւ յապիրատել։ Անիրաւութեանցն՝ զոր ինչ եւ ապիրատեցին. (Պղատ. օրին. ՟Գ։)