s.

figurative discourse, parable;
enigma.

s.

Առակաւ խօսելն. եւ Առակաւոր բան.

Է՞ր աղագաւ առակաբանութեամբ խօսէր զայսոսիկ. (Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif առակաբանութիւն առակաբանութիւնք
accusatif առակաբանութիւն առակաբանութիւնս
génitif առակաբանութեան առակաբանութեանց
locatif առակաբանութեան առակաբանութիւնս
datif առակաբանութեան առակաբանութեանց
ablatif առակաբանութենէ առակաբանութեանց
instrumental առակաբանութեամբ առակաբանութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հակառակաբանութիւն, ութեան

Voir tout