va.

to expose to public notice;
to conceal, to hide;
to dissemble, to play the hypocrite.

ն.

φραγίζω, ἑμφράττω. sepio, obstruo, obturo. Խնուլ զակն այսինքն զծակս՝ զանցս եւ զմուտս տեղեաց եւ իրաց։ ըստ յն. ցանկել.

Առականեցից զճանապարհս նորա. (Ովս. ՟Բ. 6.)

Առականեցից, ընդ ակամբք արարից, եւ զյոյսն սուտ արարից։ (Լմբ. գրէ.)

Եւ զդրունսն ինքնին առականէր. (՟Բ. Մակ. ՟Բ. 5։)

Առականեալ խցեալ ծածկեալ պնդապէս. (Փիլ. լիւս.։)

Առականեցան աղբիւրք իմաստութեան. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Յորոց վերայ հասեալ անօրինացն, եւ առականեցին զամուրս նորա. (Լաստ. ՟Ժ՟Ա. որ ի ՟Ժ՟Ը. գրի.)

Յորոց վերայ հասեալ թշնամեացն՝ առակեցին զամուրս նորա։