vn.

to retire, to withdrow.

չ.

χωρίζομαι. separor. Առանձինն լինել. մեկուսանալ. զատանիլ. կամ Որոշիլ՝ որպէս բաժանիլ. մէկդի քաշուիլ, զատուիլ.

Ի լառն բարձու առանձնանալ. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Կրօնաւորութիւն է առանձնանալ յաշխարհէ. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Առանձնանալ ի հասարակաց ամբոխէն. (Լմբ. պտրգ.։)

Ինքն միայն առանձնացեալ. (Ագաթ.։)

Յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն։ Զառանձնացելոցն ի միմեանց. (Պիտ.։)

Առանձնացան հաւատացեալքն յանհաւատիցն. (Լմբ. սղ.։)

Կային առանձնացաւ որդւովք իւրովք յաստուծոյ եւ ի զաւակաց ադամայ. (Միխ. աս.։)

διαφέρω. differo. Որոշիլ. որպէս զատանիլ. տարբերիլ.

Ի՞ւ առանձնանայ կէտ ի ստորակիտէ. ամանակաւն. (Թր. քեր.։)

Առանձնանայ էգն ձայնիւ ինչ յարուէն. (Հին քեր. դաւթ.։)

Մինն՝ միաւորական անուամբն առանձնացեալ է. (Արիստակ. նաւակատ.։)

Առանձնացեալ կանոն մկրտութեանն քրիստոսի (այսինքն մասնաւոր) (Կամրջ.։)

ἁλλοτριόομαι. alienor. Օտարանալ. անմասն գտանիլ.

Առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցմանէ։ Առանձնաեալ ի բարւոյն՝ զմինն եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի անապակ չարութիւն. (Պիտ.։)

ὐφίσταμαι. substo, subsisto. Առանձնաւորիլ յատուկ ենթակայութեամբ.

Որպէս ի մարդկանէ պօղոս յատկացեալ՝ դէմ առկոչի. իսկ յանմարմնոցն գաբրիէլ առանձնացեալ՝ դէմ անուանի. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես առանձնանամ
դու առանձնանաս
նա առանձնանայ
մեք առանձնանամք
դուք առանձնանայք
նոքա առանձնանան
Imparfait
ես առանձնանայի
դու առանձնանայիր
նա առանձնանայր
մեք առանձնանայաք
դուք առանձնանայիք
նոքա առանձնանային
Aoriste
ես առանձնացայ
դու առանձնացար
նա առանձնացաւ
մեք առանձնացաք
դուք առանձնացայք
նոքա առանձնացան
Subjonctif
Présent
ես առանձնանայցեմ
դու առանձնանայցես
նա առանձնանայցէ
մեք առանձնանայցեմք
դուք առանձնանայցէք
նոքա առանձնանայցեն
Aoriste
ես առանձնացայց
դու առանձնասցիս
նա առանձնասցի
մեք առանձնասցուք
դուք առանձնասջիք
նոքա առանձնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ առանձնանար
դուք մի՛ առանձնանայք
Impératif
դու առանձնացի՛ր
դուք առանձնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու առանձնասջի՛ր
դուք առանձնասջի՛ք