adj.

Առաջի եդեալ. առաջիկայ. cf. ՅԱՌԱՋԱԴԻՐ։

Բաւականապէս ուսաք զառաջադիր (կամ զառաջադրեալ) խորհուրդս. (Լմբ. պտրգ.։)

ԱՌԱՋԱԴԻՐ. προτακτικός. praepositivus. Յառաջոյ եդեալ. նախադաս.

Առաջադիր ձայնաւոր. Թր. քեր. որ են ըստ յատկութեան լեզուի յունաց ... եդեալք յառաջ քան զայլ ձայնաւոր առ ի կատարել զմի վանկ երկբարբառ. որոց փոխան ոչ ի դէպ դնի հյ. ա, ե է, ի, ը, ո. այլ դնելի են, ա, ե, ի, ո, եւեթ. յորոց կազմին երկբարբառքդ, այ, աւ, եա, եւ, իւ, ոյ, ու։

s.

ԱՌԱՋԱԴԻՐ. πρόθεσις. proposition Առաջադրութիւն, այսինքն առաջադրեալ նուէր.

Յիրաւի յաստուածային պատարագաց արենէն նուիրի ի վերայ առաջադրացն իւրաքանչիւր ուրուք արժանի առնէ զնոսա. (Փիլ. ել. ՟Ա. 12։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յառաջադիր

Voir tout