adj.

Առաջնորդ խօսելոյ ի հասրնութիւն. որ եւ ասի ԱՌԻԹ.

Ապականացու կեանք աշխարհիս, ցանկութեան առաջնորդ, ամուսնութեան առաջախօս. (ՃՃ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յառաջախօս

Յառաջախօսութիւն, ութեան

Voir tout