cf. ԱՍՏՈՒԱԾԱՅՆԱԲԱՐ, եւ ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԷՍ.

Յապագայսն տեսողութիւն հրամայեցեր աստուածայնապէս. (Նար. գանձ հոգ.։)

Սովաւ պատուեմ զիւրաքանչիւր ոք ըստ արժանեաց աստուածայնապէս։ Աստուածայնապէս պատուովն տայ զայն հայցուածս. (Լմբ. պտրգ.։)

Սնեալ աստուածայնապէս քան զմեզ Քրիստոս. (Աթ. ՟Բ։)

Աստանօր աստուածայնապէս քեզ շրջել. (Տօնակ.։)

Գոլն մեզ աստուածայնապէս (ի մկրտութեան). քանզի գոլն աստուածայնապէս՝ (է) աստուածայինն ծնունդ։ Ո՛չ զմտաւ ածելի քան զաստուածայնապէս յայտնեալսն մեզ. (Դիոն.։)