Կր.

բայիս Արգելուլ, ըստ ամենայն առման։

Յորժամ ծագեսցէ նշոյլ առաքինութեան, արգելանի ներհական բնուեան լինելութիւն։ Մի՛ յաղագս առ իս մտերմութեան, իբրու դու կարօղ ես գոլ հայր, արգելանիր. (Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. իմաստն.։)

Արգելանին էջք բարկութեան Աստուծոյ ի ժամանակի վրէժխնդրութեան. (Սարկ. քհ.։)

Մուտ, եւ արգելի՛ր ի մէջ տան քո. (Եզեկ. ՟Գ 24։)

Արգելեալ ի բանտի. (՟Բ. Մակ. ՟Ե 8 եւ այլն։)

Արգելայ մինչեւ ցայժմ. (Հռ. ՟Ա 13։)

Ոչ արգելեալ ընդ նուազութեամբ. (Նար. ՟Խ՟Գ։)

Արգելեալքն ի մեղսասէր բանտին. (Շար. եւ այլն։)

Արգելցին ի խորհուրդս իւրեանց. (Սղ. ՟Թ 23։)

Արգելան խնդրուածք. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Թ։)