s.

Բառ յն. ἅργυρον argentum այսինքն Արծաթ. արծաթի դահեկան.

Արդիւրոնն արծաթի դահեկանի անուն է, զոր էառ յուդա ի քահանայիցն. (Կշռ. չափ։)

Արծաթի դահեկան վաճառէր յայնժամ, արգիւրոն անուանէին. (Տօնակ.։)