s.

Արձակումն. թողութիւն.

Միաբանին ի յանցաւորին վրէժխնդրութեան կապանօք, կամ ի զղջացելոյն շնորհս արձականօք. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արձականք
accusatif արձականս
génitif արձականաց
locatif արձականս
datif արձականաց
ablatif արձականաց
instrumental արձականաւք