cf. ԱՐՁԱԿԱԲԱՐ. իբր Ազատօրէն.

Հրամայէր արձակապէս քաղաքավարիլ, զի ինքնայօժար ընթացիւքն ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բացարձակապէս

Ընդարձակապէս

Համարձակապէս

Voir tout