s.

Ձիարձակարան. ասպարէզ. կրկէս.

Ճողոպրել կամեցեալք, եւ յետոյ դարձեալք իբր յարձակարանէ ընթանան. (Փիլ. լիւս.։)

Գնային ասէ իբր յարձակարանի. (Վրդն. դան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արձակարան արձակարանք
accusatif արձակարան արձակարանս
génitif արձակարանի արձակարանաց
locatif արձակարանի արձակարանս
datif արձակարանի արձակարանաց
ablatif արձակարանէ արձակարանաց
instrumental արձակարանաւ արձակարանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձիարձակարան, աց

Voir tout