ԱՐՄԱՏԱԿԻՑ ԱՌՆԵԼ. συνερρίω. confirmo եւ այլն. Տնկակից առնել. հաղորդ կացուցանել հաստատութեամբ.

Սրբազանիցն կատարողութեանց եւ աստուածատեսակաց վերածութեանց՝ արմատակից արար. (Դիոն. եկեղ. ՟Գ։)