ն.

ῤιζόω radicibus firmo, fundo Տալ արմատանալ (ըստ ամենայն առման).

Տնկեցեր ... կենացն վտակաւ արմատացուցեր։ Խլեալ զխոտանս, զբարիսն արմատացուսցես եւ յիս եւ ի նոսին։ Արմատացո՛ մեզ սովաւ տունկ երանութեան. (Նար. ՟Ե. ՟Ձ՟Գ. ՟Ղ՟Բ։)

Արմատացուցին զբուրաստանս. (Յհ. կթ.։)

Որք ընկալան զսերմանսն, եւ ո՛չ ի խոր արմատացուցին յինքեանս. (Ոսկ. յհ. ՟Ա շխ։)

Ի նոյն տեղւոջն դարձեալ ժողովեալ արմատացուցանեմ (զիսրայէլ)։ ԶՔրիստոսի վարդապետութիւնն վերստին յիշողութեամբ արմատացոյց. (Լմբ. ովս. եւ Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես արմատացուցանեմ
դու արմատացուցանես
նա արմատացուցանէ
մեք արմատացուցանեմք
դուք արմատացուցանէք
նոքա արմատացուցանեն
Imparfait
ես արմատացուցանեի
դու արմատացուցանեիր
նա արմատացուցանէր
մեք արմատացուցանեաք
դուք արմատացուցանեիք
նոքա արմատացուցանեին
Aoriste
ես արմատացուցի
դու արմատացուցեր
նա արմատացոյց
մեք արմատացուցաք
դուք արմատացուցէք
նոքա արմատացուցին
Subjonctif
Présent
ես արմատացուցանիցեմ
դու արմատացուցանիցես
նա արմատացուցանիցէ
մեք արմատացուցանիցեմք
դուք արմատացուցանիցէք
նոքա արմատացուցանիցեն
Aoriste
ես արմատացուցից
դու արմատացուսցես
նա արմատացուսցէ
մեք արմատացուսցուք
դուք արմատացուսցջիք
նոքա արմատացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ արմատացուցաներ
դուք մի՛ արմատացուցանէք
Impératif
դու արմատացո՛
դուք արմատացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու արմատացուցանիջիր
դուք արմատացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու արմատացուսջի՛ր
դուք արմատացուսջի՛ք