s.

ԱՐՈՒԵՍՏԻԿ կամ ԱՐՀԵՍՏԻԿ. τεχνίδριον ars parva Արհեստ իմն.

Արհեստիկ արարեր զիմաստասիրութիւն (ասէ պղատսն ցարիստոտէլ) Անյաղթ վերլծ. (արիստ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձեռարուեստիկ

Voir tout