ԱՐՕՏԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. Ի միասին արածիլ. ի նոյն արօտ ճարակիլ. ի նմին հօտէ լինել.

Զգայլս եւ զգառինս արօտակիցս ասէ լինել. (Ոսկ. ես.։)

Արօտակի՛ց լեր գառանցն քրիստոսի. (Կոչ. ՟Զ։)