cf. ՀԱՒԱՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ.

Աւատացոյց զնա երդմամբ. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես աւատացուցանեմ
դու աւատացուցանես
նա աւատացուցանէ
մեք աւատացուցանեմք
դուք աւատացուցանէք
նոքա աւատացուցանեն
Imparfait
ես աւատացուցանեի
դու աւատացուցանեիր
նա աւատացուցանէր
մեք աւատացուցանեաք
դուք աւատացուցանեիք
նոքա աւատացուցանեին
Aoriste
ես աւատացուցի
դու աւատացուցեր
նա աւատացոյց
մեք աւատացուցաք
դուք աւատացուցէք
նոքա աւատացուցին
Subjonctif
Présent
ես աւատացուցանիցեմ
դու աւատացուցանիցես
նա աւատացուցանիցէ
մեք աւատացուցանիցեմք
դուք աւատացուցանիցէք
նոքա աւատացուցանիցեն
Aoriste
ես աւատացուցից
դու աւատացուսցես
նա աւատացուսցէ
մեք աւատացուսցուք
դուք աւատացուսցջիք
նոքա աւատացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աւատացուցաներ
դուք մի՛ աւատացուցանէք
Impératif
դու աւատացո՛
դուք աւատացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու աւատացուցանիջիր
դուք աւատացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու աւատացուսջի՛ր
դուք աւատացուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հաւատացուցանեմ, ուցի

Voir tout