adj.

very deplorable, pitiable, miserable.

adj.

Աւաղելի յոյժ եւ աւաղական. շատ խեղճ, խղճալի.

Զկնի մեղանացն՝ ողոմագինս իմն ողբարկութիւնս ... բազմաւաղելիս. (Նար. լ։)