va.

to knock one against another.

ն.

Նոյն ընդ Բախել, եւ բաբախել. զարնել, ձան հանել տալ.

Ձկնոսաց բախեցուցեալ զնաւս վարչօք. (Մագ. ՟Լ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բախեցուցանեմ
դու բախեցուցանես
նա բախեցուցանէ
մեք բախեցուցանեմք
դուք բախեցուցանէք
նոքա բախեցուցանեն
Imparfait
ես բախեցուցանեի
դու բախեցուցանեիր
նա բախեցուցանէր
մեք բախեցուցանեաք
դուք բախեցուցանեիք
նոքա բախեցուցանեին
Aoriste
ես բախեցուցի
դու բախեցուցեր
նա բախեցոյց
մեք բախեցուցաք
դուք բախեցուցէք
նոքա բախեցուցին
Subjonctif
Présent
ես բախեցուցանիցեմ
դու բախեցուցանիցես
նա բախեցուցանիցէ
մեք բախեցուցանիցեմք
դուք բախեցուցանիցէք
նոքա բախեցուցանիցեն
Aoriste
ես բախեցուցից
դու բախեցուսցես
նա բախեցուսցէ
մեք բախեցուսցուք
դուք բախեցուսցջիք
նոքա բախեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բախեցուցաներ
դուք մի՛ բախեցուցանէք
Impératif
դու բախեցո՛
դուք բախեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բախեցուցանիջիր
դուք բախեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բախեցուսջի՛ր
դուք բախեցուսջի՛ք