va.

to assemble, to compound.

ն.

συμβάλλω confero, congero Ի մի բերել, արկանել, ձգել, ժողովել.

Զամենայն աշխարհն յինքն բաղարկեալ. (Թէոդոր. խչ.։)

Քոյդ ճոխութիւն, զոր յաստիսս բաղարկեալ ունիս. (Նանայ. յռջբ։)