cf. ԲԱՆԱԴՐԱՆՔ.

Լուծեալ լիցի բանադրութիւնն. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բանադրութիւն բանադրութիւնք
accusatif բանադրութիւն բանադրութիւնս
génitif բանադրութեան բանադրութեանց
locatif բանադրութեան բանադրութիւնս
datif բանադրութեան բանադրութեանց
ablatif բանադրութենէ բանադրութեանց
instrumental բանադրութեամբ բանադրութեամբք