va.

camp, to pitch one's camp.

ն.

Տալ բանակիլ. կարգել զզօրն կամ զբանակն. եւ Խաղացուցանել զբանակ.

Տարաւ բանակեցոյց ի միջոյ անտի ընդ ճանապարհին բեթսակարեայ. (՟Ա. Մակ. ՟Զ. 33։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բանակեցուցանեմ
դու բանակեցուցանես
նա բանակեցուցանէ
մեք բանակեցուցանեմք
դուք բանակեցուցանէք
նոքա բանակեցուցանեն
Imparfait
ես բանակեցուցանեի
դու բանակեցուցանեիր
նա բանակեցուցանէր
մեք բանակեցուցանեաք
դուք բանակեցուցանեիք
նոքա բանակեցուցանեին
Aoriste
ես բանակեցուցի
դու բանակեցուցեր
նա բանակեցոյց
մեք բանակեցուցաք
դուք բանակեցուցէք
նոքա բանակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես բանակեցուցանիցեմ
դու բանակեցուցանիցես
նա բանակեցուցանիցէ
մեք բանակեցուցանիցեմք
դուք բանակեցուցանիցէք
նոքա բանակեցուցանիցեն
Aoriste
ես բանակեցուցից
դու բանակեցուսցես
նա բանակեցուսցէ
մեք բանակեցուսցուք
դուք բանակեցուսցջիք
նոքա բանակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բանակեցուցաներ
դուք մի՛ բանակեցուցանէք
Impératif
դու բանակեցո՛
դուք բանակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բանակեցուցանիջիր
դուք բանակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բանակեցուսջի՛ր
դուք բանակեցուսջի՛ք