s.

Կամ է Արգելլիք այսինքն արգելեալք ի բանտ, եւ կամ Բանտարկելիք՝ որպէս բանտարկեալք.

Ի հեռաստանէ եղեն վարդապետք մխիթարիչք բանտարգելեացն. (Եղիշ. ՟Ը։)