s.

imprisonment, detention.

s.

Արգելումն ի բանտի.

Բանտարգելութեամբ զնոցայն ոք տանջեալ գտցէ անձինս. (Պիտ.։)

Ո՛չ քարկոծանք, ո՛չ բանդարգելութիւնք. (Սարկ. քհ.։)

Կամ զբանտարգելութիւնն բազմօրեայ ի խոր վիրապին. (Գր. տղ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բանտարգելութիւն բանտարգելութիւնք
accusatif բանտարգելութիւն բանտարգելութիւնս
génitif բանտարգելութեան բանտարգելութեանց
locatif բանտարգելութեան բանտարգելութիւնս
datif բանտարգելութեան բանտարգելութեանց
ablatif բանտարգելութենէ բանտարգելութեանց
instrumental բանտարգելութեամբ բանտարգելութեամբք