s.

distribution, apportionment, division.

cf. ԲԱՇԽՈՒՄՆ.

Հուր յամենայն տարր արարածոց հաւասարապէս ունի զուգութիւն ըստ էականին կշի՛ռ բաշխութեան. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բաշխութիւն բաշխութիւնք
accusatif բաշխութիւն բաշխութիւնս
génitif բաշխութեան բաշխութեանց
locatif բաշխութեան բաշխութիւնս
datif բաշխութեան բաշխութեանց
ablatif բաշխութենէ բաշխութեանց
instrumental բաշխութեամբ բաշխութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առատաբաշխութիւն, ութեան

Աստեղաբաշխութիւն, ութեան

Աստղաբաշխութիւն, ութեան

Բարեբաշխութիւն, ութեան

Երկրաբաշխութիւն, ութեան

Շնորհաբաշխութիւն, ութեան

Պարգեւաբաշխութիւն, ութեան

Ջրաբաշխութիւն, ութեան

Տարրաբաշխութիւն, ութեան

Voir tout