s.

lintel, door-post, door-tree.

s.

φλία, ὐπέρθυρον limen, superliminare Վերնասեմն. վերին մասն շրջանակի դրան. վերի շեմը.

Դիցեն ի վերայ երկուց սեղմոցն (կողմնականաց), եւ բարաւորին տանցն։ Սրսկեսջիք զբարաւորաւն, եւ զերկոքումբք սեմովքն. (Ել. ՟Ժ՟Բ. 7. 22. 23։)

Զդրունս եւ զսեամս հանդերձ բարաւորօք. (Մագ. ՟Ժ՟Ա։)

Բարաւոր՝ դրան վերի սեամն է. (Լծ. նար.։)

զերկոսին բարաւորիսն եւ սեամս. (Իսկ ՃՃ. Զքր. կամ Աթ. խչ. գրի.) փոխանակ գրելոյ, զերկոսին սեամս, եւ զբարաւորսն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարաւոր բարաւորք
accusatif բարաւոր բարաւորս
génitif բարաւորի բարաւորաց
locatif բարաւորի բարաւորս
datif բարաւորի բարաւորաց
ablatif բարաւորէ բարաւորաց
instrumental բարաւորաւ բարաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարաւորութիւն, ութեան

Voir tout