vn.

to prosper, to be fortunate, to succeed, to be happy.

չ.

Բարեբախտ եւ երջանիկ լինել.

Մարդկայինս բարեբախտանալ բնութիւն. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բարեբախտանամ
դու բարեբախտանաս
նա բարեբախտանայ
մեք բարեբախտանամք
դուք բարեբախտանայք
նոքա բարեբախտանան
Imparfait
ես բարեբախտանայի
դու բարեբախտանայիր
նա բարեբախտանայր
մեք բարեբախտանայաք
դուք բարեբախտանայիք
նոքա բարեբախտանային
Aoriste
ես բարեբախտացայ
դու բարեբախտացար
նա բարեբախտացաւ
մեք բարեբախտացաք
դուք բարեբախտացայք
նոքա բարեբախտացան
Subjonctif
Présent
ես բարեբախտանայցեմ
դու բարեբախտանայցես
նա բարեբախտանայցէ
մեք բարեբախտանայցեմք
դուք բարեբախտանայցէք
նոքա բարեբախտանայցեն
Aoriste
ես բարեբախտացայց
դու բարեբախտասցիս
նա բարեբախտասցի
մեք բարեբախտասցուք
դուք բարեբախտասջիք
նոքա բարեբախտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բարեբախտանար
դուք մի՛ բարեբախտանայք
Impératif
դու բարեբախտացի՛ր
դուք բարեբախտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բարեբախտասջի՛ր
դուք բարեբախտասջի՛ք