s.

benefit, bounty, good, beneficence, kindness, favour, service, pleasure, gratification, liberality.

s.

εὑεργεσία, εὑεργέτημα, εὑποιΐα, ἁγαθοποιΐα beneficentia, beneficium Բարեգործութիւն առ այլս. երախտաւորութիւն. երախտիք. բարեսիրութիւն. աղէկութիւն.

Կարօտեալք գտին զբարերարութիւն ի քումմէ բարերարութենէդ։ Զքո բարերարութեանդ զչափ առեալ։ Բարերարութեամբն տալ յերկնից ձեզ անձրեւս։ Որք զբարերարութիւնն յանձին ունիցին։ Զբարերարութիւն եւ զհաղորդութիւն մի՛ մոռանայք.եւ այլն։

Ամենասուրբ երրորդութեանն բարերարութիւնքն դարմանօք իւրովք էր եւ առ արարածս իւր, եւ է. (Յճխ. ՟Զ։)

Որ զանչափ քո զբարերարութիւնդ շնորհեցեր քո արարածոց. (Շար.։)

Բարերարութեանն առաքինութիւն այն է, յորժամ այլքն ի նմանէ վայելեսցեն։ Եզնիկ.։

Բարերարութիւն է ստուգիւ, որ առ անարժանսն է. (Խոսր.։)

Պարգեւք՝ վաստակոցն են փոխատրութիւնք , իսկ ողորմութիւնք՝ մեղուցելոյս բարերարութիւնք. (Նար. ՟Ժ՟Գ։)

Արքայից արքայ առ ձեզ կարի բարերարութիւն արար. (Փարպ.։)

Կամ Բարերար բնութիւն. մարդասիրութիւն. քաղցրութիւն. բարութիւն. որպէս յն. ἁγαθότης bonitas, benignitas

Ի պատկեր իւրոյ բարերարութեանն արար զնա. (Իմ. ՟Բ. 23։)

Լինել պաշտօնակից մեզ եւ փառաբանակից քում բարերարութեանդ. (Պտրգ.։)

Առ ի յայտնելոյ զիւրոյ զբարերարութեանն հանդէս. (Եզնիկ.։)

Անցո՛ ի մէնջ զցասումն ... բարերարութեամբ քով. (Ժմ.։)

Յուսալով ի գթածութիւն բարերարութեանդ քո. (Խոր. ՟Գ. 57։)

Շնորհեսցէ մեզ բարերարութիւն ձեր զայր մի. (Փարպ.։)

ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆ. որպէս Բարեգործութիւն ըստ ինքեան. գործք բարիք.

Աւանդեսցեն զիւրեանց ոգիս բարերարութեամբք. (՟Ա. Պետ. ՟Դ. 19։)

Լուսաբորբոք եւ անշէջ լապտերք՝ այսր աւուր բարերարութեան արարչին ստեղծուածք եւ պարգեւք. (Նար. առաք.։)

Լծակից խնդրեաց բարերարութեան իւրոյ՝ զհաւատսն մեր. (Նար. ՟Ժ. որ հայի եւ ի ՟Ա նշ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարերարութիւն բարերարութիւնք
accusatif բարերարութիւն բարերարութիւնս
génitif բարերարութեան բարերարութեանց
locatif բարերարութեան բարերարութիւնս
datif բարերարութեան բարերարութեանց
ablatif բարերարութենէ բարերարութեանց
instrumental բարերարութեամբ բարերարութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Չբարերարութիւն, ութեան

Voir tout