adj. s.

seat, the chair, the highest place;
president, the most honourable;
high, elevated.

adj.

Ոյր բարձր է գահ. գահերէց. նախապատիւ.

Քննեցաւ (սոդոմ) ի բարձրագահ տեառնէն. այսինքն ի բարձրելոյն. (Ագաթ.։)

Բարձրագահ օրհնաբան էիցն խմբակցութեանց. (Նար. մծբ.։)

Արք պատուաւորք, ճոխք, եւ բարձրագահք. (Արծր.։)

Բարձրագահ առ դատողական ատենին եղեալ. (Սկեւռ. աղ.։)

Սուրբ եւ բարձրագահ արքեպիսկոպոսիդ. (Գագիկ առ ռոմանոս.։)

Կամ որպէս Բարձր գահիւք՝ դրիւք. բարձրաբերձ.

Բարձրագահ աշտանակ։ Բագին բարձրագահ. (Անան. եկեղ։)

Ելանել ի բարձրագահ ծայրն առաքինութեան. (Ճ. ՟Ա.։)

Ի վերայ բարձրագահ դիտանոցի առաքինութեան ելեալ. (Սկեւռ. լմբ.։)

Կամ Պերճ, վեհ, վսեմ. բարձրագոյն.

Խորին եւ յաւէտ բարձրագահ խորհուրդ։ Բնակեալ ի փառս բարձրագահս։ (Անան. եկեղ։)

Բարձրագահ իշխանութեամբ. (Ուռպ.։)

s.

ԲԱՐՁՐԱԳԱՀՔ, ից. գ. որպէս Յառաջագահք, կամ նախաթոռք. այսինքն առաջին նստարան, կամ երեւելի բազմոց յատենի. προτοκαθεδρία prima cathedra, sedes

Սիրէք զբարձրագահս ի ժողովուրդս. (Ղկ. ՟Ժ՟Ա. 43։)

Կործանեցան բարձրագահք նոցա. (Եղիշ. ՟Ը։)

Կամ Բարձր տեղի, բեմ, դիտանոց.

Զարթուցեալ մարգարէն (Յովնան), եւ ի վերայ նաւին ողին եղեալ ... ի վերուստ իբրու ի բարձրագահից իմն՝ չարեացն շուրջ հայեցեալ ետես զբազմութիւնն. (Փիլ. յովն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարձրագահք

Voir tout