adj.

very high, to wer-ing;

s.

observatory.

adj. s.

Բարձր դիտակաւ, կամ տեսլեամբ. բարձրաբերձ. երեւելի (վայր, կամ դիտանոց).

Նստեալ ի բարձրադիտակ տեղւոջ. (Ճ. ՟Ա.։)

Պարանոցս բարձրադիտակ՝ խոնարհեալ. (Բենիկ.։)

Որ ելեր ի բարձրադիտակ (վայր, կամ ի բարձր դիտանոց) քառաթեւին. (Շար.։)

Խաչն կանգնեցաւ ի բարձրադիտակն գողգոթայ. (Տօնակ.։)