adj.

that relates sublime things, sublime, profound.

adj. adv.

Պատմօղ, կամ պատմելով զբարձրագոյնս.

Վասն որոյ եւ բարձրապատում իսկ հնչեցուցանէ (աւետարանիչն)։ Բարձրապատումս սկսան հռչակեցուցանել զպատիւ միածնին. (Ագաթ.։)