չ.

ἁποπλέω navi discedo, solvo Ի բաց նաւել. նաւարկել կամ մեկնել նաւու. նաւ մտնալ՝ երթալ.

Բացանաւեաց մինչեւ ի Գիգիմոն։ Անտուստ բացանաւեալ՝ եկն ի քաղաք։ Բացանաւեալ ի գոդոյ մելիտացւոց (այսինքն ի կօցցօ կղզւոյ մալդայու). (Ճ. ՟Ա.։)