չ.

Բաւական կամ հերիք համարել. շատանալ. հերիք սեպել, գոհ ըլլալ.

Ոչ բաւականանայր շտեմարանել. (Յհ. իմ. ատ.։)

Յորոց ի յերկրէս միայն հրամայեաց նմա բաւականանալ. (Նիւս. բն.։)

Ոչ բաւականանամ, այլ եւս առաւել խնդրեմ։ Բաւականանալ կերակրովք, կամ գիտելով. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ժղ.։)

Բաւականացայց հանապազորդեանն յանդիմանութիւն։ Նա՛ զի ո՛չ երկնիւք բաւականանայ, եթէ ոչ զայս ձեղուն օրհնութեան ծածկոյթ ունիցի. (Նար. կ. ՟Հ՟Ե։)

Զերկերիւրն բաւականացաւ. այսինքն շատ համարեցաւ, բաւական դատեցաւ. (Երզն. մտթ.։)

Եւ Արժան համարել.

Մեզ եւ ո՛չ թղթով բաւականացար ծանօթանալ. (Խոր. ՟Գ. 57։)

Եւ Ձեռնհաս լինել. կարել. ատակել. զօրել. բաւել. բովանդակել. հասնիլ, կարենալ.

Որչափ մերս բաւականանայ տկարութիւն. (Խոսր.։)

Զի բաւականասցի լսելն բանիցն ճշմարտութեան. (Յճխ. ՟Է։)

Զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ. (Պիտ.։)

Ոչ բաւականացայ երբէք ի դատել ճշգրտապէս։ Կաթի միոյ ջրոյ ոչ բաւականանայ (Աբրահամ). (Նար. ՟Լ՟Ա. 4։)

Ո՞վ ոք բաւականանայ առ ծայրագոյն բանիցն հանդէս. (Ճ. ՟Գ.։)

ԲԱՒԱԿԱՆԱՆԱՅ, ասցի. եւ այլն. դիմազ. Բաւական է. հերիքանայ. բաւէ.

Որ ունիցի ինչս բացում, եւ սուղ ինչ ողորմութիւն առնիցէ, միթէ այն՝ փրկութեան բաւականասցի՞. (Մանդ. ՟Ը։)

Եւ ոչ ամենայն չորքոտանիք բաւականասցին յայրումն. (Արշ.։)

Տունս այս (աշխարհ) առ ի բնակութիւն արարչին ոչ բաւականացաւ. (Համամ առակ.։)

Այսոքիկ քեզ բաւականացեալ յառաջաբանութիւն։ Արդ այսքան բան ձեզ խրատու բաւականասցի. (Յհ. կթ.։)

(Գետք չորեքին) զանձինս մեղաց սաստկութեան զբոց զովացուցանե՛լ ոչ բաւականասցին. (Նար. ՟Կ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բաւականանամ
դու բաւականանաս
նա բաւականանայ
մեք բաւականանամք
դուք բաւականանայք
նոքա բաւականանան
Imparfait
ես բաւականանայի
դու բաւականանայիր
նա բաւականանայր
մեք բաւականանայաք
դուք բաւականանայիք
նոքա բաւականանային
Aoriste
ես բաւականացայ
դու բաւականացար
նա բաւականացաւ
մեք բաւականացաք
դուք բաւականացայք
նոքա բաւականացան
Subjonctif
Présent
ես բաւականանայցեմ
դու բաւականանայցես
նա բաւականանայցէ
մեք բաւականանայցեմք
դուք բաւականանայցէք
նոքա բաւականանայցեն
Aoriste
ես բաւականացայց
դու բաւականասցիս
նա բաւականասցի
մեք բաւականասցուք
դուք բաւականասջիք
նոքա բաւականասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բաւականանար
դուք մի՛ բաւականանայք
Impératif
դու բաւականացի՛ր
դուք բաւականացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բաւականասջի՛ր
դուք բաւականասջի՛ք