ն.

Շատացուցանել՝ տալով զբաւական պէտս.

Զառժամանակեայ մարմինս օր ըստ օրէ հարկաւորօքն բաւականացուցանէ. (Լմբ. սղ.։)

Կամ Բաւական եւ կարօղ կացուցանել. յարմար եւ արժանի առնել. ἰκανόω idoneum reddo

Բաւականացո՛ զիս զօրութեամբ սուրբ հոգւոյդ՝ կալ առաջի սրբոյ սեղանոյս. (Պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բաւականացուցանեմ
դու բաւականացուցանես
նա բաւականացուցանէ
մեք բաւականացուցանեմք
դուք բաւականացուցանէք
նոքա բաւականացուցանեն
Imparfait
ես բաւականացուցանեի
դու բաւականացուցանեիր
նա բաւականացուցանէր
մեք բաւականացուցանեաք
դուք բաւականացուցանեիք
նոքա բաւականացուցանեին
Aoriste
ես բաւականացուցի
դու բաւականացուցեր
նա բաւականացոյց
մեք բաւականացուցաք
դուք բաւականացուցէք
նոքա բաւականացուցին
Subjonctif
Présent
ես բաւականացուցանիցեմ
դու բաւականացուցանիցես
նա բաւականացուցանիցէ
մեք բաւականացուցանիցեմք
դուք բաւականացուցանիցէք
նոքա բաւականացուցանիցեն
Aoriste
ես բաւականացուցից
դու բաւականացուսցես
նա բաւականացուսցէ
մեք բաւականացուսցուք
դուք բաւականացուսցջիք
նոքա բաւականացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բաւականացուցաներ
դուք մի՛ բաւականացուցանէք
Impératif
դու բաւականացո՛
դուք բաւականացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բաւականացուցանիջիր
դուք բաւականացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բաւականացուսջի՛ր
դուք բաւականացուսջի՛ք