s.

cover;
curtain.

ԲԷԺ կամ ՎԷԺ. (յորմէ Վիժակ) Վարագոյր մեծ, կամ ծածկոց կտաւի։

Բէժ կտաւի զմեծ խորանաւն։ Կամէին հարկանել զբէժն (կամ զվէժն) եւ զխորանն. (Ճ. ՟Ա. եւ Ճ. ՟Բ.։)