ն.

cf. ԲԹԱՑՈՒՑԱՆԵՄ.

Թեփք կոկորդիլոսի զերկաթ սրեալ բթեն։ Փայլատակմամբքն զաչսն շլացուցանէ եւ բթէ. (Փիլ. լիւս. եւ Փիլ. լին.։)

Կոխեաց զհուր, բթեաց զսուր. (Գր. հր.։)

Նման յԵսայի՝ զայլըս սըրեմ, ի սրոյ բանին զիս յոյժ բըթեմ. (Երզն. այբուբ.։)

Զմիտս տեսօղս բթէ տրտմութիւն. (Նեղոս.։)

Բթեսցէ զարմատս քո. (Սիր. ՟Լ. 10. (յն. կրճտեսցես զատամունս քո)։)

ԲԹԵԼ. ըստ քերականաց յառոգանութեան՝ Ի վերայ իջուցանել զձայնն, յորոյ ի նշան ի վերայ բառին երբեմն դնի բութ ().

Ոլորակ չէ՛, վասն զի բթի վերջն. (Երզն. քեր.։)