s.

blearedness.

s.

λήμα, λημία gramia, lippitudo Գիճութիւն եւ աղտ աչաց՝ խառն ընդ արտօսր. աղտ թանձրացեալ զաչօք. աչքի աղտ, ճպուռ, ճպռոտութիւն.

Ի բաց բարձեալ յականէ բիժն, մաքրապէս տեսանէ. (Նիւս. կուս.։)

Որպէս բիժ զակամբ եկեալ՝ ոչ թողացուցանէ տեսանել զպատշաճն. (Յճխ. ՟Ի։)

Պարտի զպղտորութիւն աչացն՝ զաղտն եւ զբիժն ի բաց պարզել. (Եզնիկ.։)

Եթէ բժով, եւ կամ այլով իւիք ախտացեալ իցեն աչքդ, աղօտաբար տեսանես զարեգակն. (Առ որս. ՟Ժ՟Բ։)

Նախ զբիժ եւ զմթեր աչացն մաքրիցեն. (Ճ. ՟Գ.։)

Սորէ ընդ աչսն բիժ եւ արտասուք։ Աչս սորեալ բժով եւ արտասուօք. (Վրդն. ղեւտ. եւ Վրդն. օրին.։)

Լայնաբար Բիծ եւ ժանկ իրաց.

Աղտն եւ ժանգն եւ բիժն արծաթոյն ի վկայութիւն տանջանացն ներգործեալ. (Համամ առակ.։)