s.

azure, bright blue.

adj.

(յորմէ Պլուզ, կամ Բլուզ. որ է իտ. blu թ. պուլուտի, այսինքն ամպագոյն). Նօսր կապոյտ. կապուտակ. բաց կապուտ.

Դալն, լոքն, բիլն, կապոյտ. (Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սիբիլլա, այ

Ստռոբիլոս

Voir tout